Uitvoering

ONTHEFFINGEN: BESCHERMING, TENZIJ...

De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden.

De Wet natuurbescherming beschermt alle van nature in Nederland voorkomende:

 • zoogdieren, m.u.v. de zwarte rat, bruine rat en de huismuis
 • vogels
 • amfibieën en reptielen
 • vissen

De bescherming betekent dat de dieren niet gedood, verwond, gevangen, bemachtigd of daarvoor opgespoord mogen worden. Gedomesticeerde dieren (dieren die thuis gehouden worden) vormen daarbij een uitzondering.

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese gans, houtduif, kauw, vos, zwarte kraai en het konijn. Lees meer...

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden, worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten. Lees meer...

OPDRACHT

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. Lees meer...

Let wel: vrijstelling, ontheffing en opdracht zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.

Ontheffing

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden, worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten.
De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën. Per categorie zijn er verschillende ontheffingen actief:

ALGEMENE ONTHEFFINGEN

GEBIEDSGEBONDEN ONTHEFFINGEN

 • AANWIJZING art.67 Besluit 22 (2014) ~ nestbehandeling en afschot Schiphol (nestbehandeling op basis van provinciale vrijstelling)

PERCEELGEBONDEN ONTHEFFINGEN

GROFWILDONTHEFFINGEN

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorieën van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.

Individuele ontheffingen

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kan ook een individuele ontheffing aangevraagd worden. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Deze kan worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN). Bezoek hiervoor de website: www.odnhn.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN) op de website www.odhn.nl of via: 088-10 21 300 of via info@odnhn.nl.

Vrijstelling

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese gans, houtduif, kauw, vos, zwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Voor meer informatie hierover zie ons dossier Wet natuurbescherming.

De Provincie Noord-Holland heeft (artikel 3 Verordening Vrijstellingen soorten Noord-Holland) vanaf 1 januari 2017 de volgende diersoorten vrijgesteld:

 • brandgans
 • ekster
 • gaai
 • grauwe gans
 • knobbelzwaan
 • kolgans
 • meerkoet
 • spreeuw
 • wilde eend
 • gedomesticeerde en hybride ganzen (d.w.z. iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.)


M.b.t. het toepassen van werende middelen is met de Provincie afgesproken dat het beleid van het Faunafonds wordt gevolgd.

VRIJSTELLING NESTBEHANDELING

Vrijstelling is verleend voor nestbehandeling van nesten van de brandgans, grauwe gans, knobbelzwaan en kolgans ter voorkoming van belangrijke schade aan bedrijfsmatige teelt van landbouwgewassen (artikel 2 Verordening Vrijstellingen soorten Noord-Holland). Dit geldt inclusief gedomesticeerde en hybride ganzen (d.w.z. iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans)

Ter voorkoming van dreigende schade is het toegestaan nesten en eieren van alleen deze genoemde soorten te rapen, opzettelijk te vernielen, te beschadigen en wegnemen. M.b.t. de brandgans is het eveneens toegestaan voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen.
Voor meer informatie zie Verordening vrijstelling soorten.

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorieën van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.

Opdracht

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

 • Aanwijzing art.67 Besluit 22 (2014)- nestbehandeling en afschot Schiphol
 • Aanwijzing wildaanrijdingen Besluit 39 (2014)

In samenwerking met onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en de wildaanrijdingen teams van de betrokken WBE’s wordt deze opdracht gebruikt om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in Noord-Holland af te kunnen handelen.

LET WEL: vrijstelling, ontheffing en opdracht zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.