Faunabeheerplannen

Door het opstellen van een faunabeheerplan (FBP) streeft de Faunabeheereenheid Noord-Holland er naar om op planmatige wijze uitvoering te geven aan haar taken. In het FBP is informatie opgenomen over de populaties van de te beheren diersoorten, schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. De Faunabeheereenheid (FBE) heeft op grond van artikel 3.12 Wet natuurbescherming de taak om invulling te geven aan planmatig faunabeheer, bestaande uit:

  • het planmatig beheer van diersoorten;
  • het voorkomen en bestrijden van schade aangericht door dieren.

Om dit te bewerkstelligen stelt de FBE in het kader van artikel 3.12 Wet natuurbescherming en conform het gestelde in artikel 3.1 e.v. in de provinciale Verordening Faunabeheer verschillende Faunabeheerplannen op.

De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft de volgende Faunabeheerplannen opgesteld:

  • Faunabeheerplan algemene soorten
  • Faunabeheerplan damhert
  • Faunabeheerplan ganzen
  • Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol

Aan het opstellen van een FBP worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het FBP kan worden begonnen moet het plan eerst door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan.

De FBE beschikt in het kader van het verkeersveiligheidsbelang ook over een opdracht ter afhandeling van wildaanrijdingen:

  • Aanwijzing wildaanrijdingen