FBE structuur

De FBE Noord-Holland bestaat uit uiteenlopende partijen, die grondeigenaar zijn of het jachtrecht hebben. Het bestuur van de Faunabeheereenheid komt voort uit (maatschappelijke) organisaties op het gebied van natuurbeheer, landbouw, het particuliere eigendom en de jachtsector. Hiermee voldoet zij aan de voorwaarden van de provinciale verordening. De verschillen maken dat het beleid van de FBE breed wordt gedragen. Het bestuur wordt onder leiding van onafhankelijk voorzitter Jan Pieter Lokker gevormd door afgevaardigden uit de volgende organisaties: Land- en tuinbouworganisatie Noord, Agrarische Collectieven Noord-Holland, Federatie Particulier Grondbezit, De Nederlandse Jagersvereniging, Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Noord-Hollandse Wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Waternet en het Goois Natuurreservaat.

De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE NH) is de door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland erkende zelfstandige stichting met als bijzondere opdracht om uitvoering te geven aan het bestrijden van schade en het beheer van in het wild levende dieren en het beoefenen van de jacht. De stichting verricht haar werkzaamheden binnen de kaders van het rijks- en provinciaal beleid. Organisatie en activiteiten worden door de provincie Noord-Holland gefinancierd.

WAT WIJ DOEN

Wij reguleren de fauna in Noord-Holland door:

  • de stand van in het wild levende dieren bij te houden;
  • per diersoort (of groep van dieren) een faunabeheerplan op te stellen;
  • wildbeheereenheden te machtigen om de wildstand te beheersen;
  • grondgebruikers te machtigen om schade te voorkomen/bestrijden;
  • advies te geven aan jagers, beheerders, grondgebruikers, burgers en gemeenten.

De FBE reguleert de omvang van in het wild levende dierpopulaties en werkt aan de bestrijding van schade aangericht door diersoorten. De wet zegt dat ze daarbij rekening moet houden met de:

  • volksgezondheid en openbare veiligheid (denk aan overgebrachte ziektes);
  • veiligheid van luchtverkeer (denk aan opvliegende zwermen vogels);
  • schade aan gewassen, vee, visserij, bossen en wateren (denk aan de gevolgen van te grote groepen dieren);
  • schade aan flora en fauna (denk aan de bescherming van jonge aanplant of kwetsbare planten en diersoorten);
  • en andere belangen bepaald door de provincie Noord-Holland.

COÖRDINATIE EN UITVOERING DOOR WBE

De feitelijke uitvoering van het faunabeheer gebeurt door ca. 2.175 jagers verenigd in 27 wildbeheereenheden (WBE). Iedere WBE heeft een eigen werkgebied van minimaal 7500 ha. De WBE’s beschikken over uitgebreide gebiedskennis, hebben ruime ervaring in het faunabeheer en hebben overzicht wat er in hun werkgebied precies speelt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor grondgebruikers en burgers en ondersteunen hen bij het voorkomen van faunaschade en het beheren van populaties in het wild levende dieren. Ook verzamelen ze afschot- en telgegevens van een groot aantal diersoorten. Ze leggen wildakkers aan, onderhouden terreinen, geven voorlichting op scholen en organiseren natuurwerkdagen. Het vrijwilligerswerk van de WBE vormt een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het faunabeheer. En niet onbelangrijk: ze voeren het werk grotendeels vrijwillig uit! De WBE-werkgebieden en hun contactgegevens zijn via deze WBE-overzichtskaart in te zien.

MACHTIGING EN REGISTRATIE

Het beheer van de WBE’s begint met ontheffingen en opdrachten van de FBE. Die zet ze uit via een digitaal faunaregistratiesysteem (FRS) met daarbij de voorwaarden die gelden. De WBE’s schrijven de machtigingen door naar hun jachthouders. Die kunnen daarmee zelf handelen of de machtiging aan jachtaktehouders (jagers) overhandigen. In het FRS staat zo geregistreerd wie wat doet in welk gebied. De uiteindelijke uitvoerder kan daarmee het populatiebeheer en/of schadebestrijding regelen. De genomen verjaag- of bejaagacties worden in het digitale systeem vastgelegd. Met het FRS heeft de FBE overzicht van alle genomen maatregelen.