Faunaschade

WAT IS FAUNASCHADE?

Faunaschade is de schade die door diersoorten wordt veroorzaakt aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Denk daarbij aan een vos die kippen doodbijt of wilde zwijnen die maispercelen vernielen. Voor individuele agrariërs kunnen de kosten hoog oplopen. Als de schade groot is, kunnen zij hiervoor een tegemoetkoming in de schade krijgen. Gegevens over de omvang van faunaschade in Noord-Holland en Nederland zijn te vinden op de website van BIJ12, Unit Faunafonds.

SCHADE BEPERKEN

Grondgebruikers (veelal agrariërs, maar ook gemeenten of waterschappen) kunnen schade aan gewassen voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en de veroorzakende diersoorten te verjagen. BIJ12, Unit Faunafonds geeft in de faunaschade preventiekits voor soortgroepen een overzicht van preventieve akoestische en visuele maatregelen om gewasschade te voorkomen en te beperken. Het Faunafonds heeft preventietips om schade aan gewassen te voorkomen. Er zijn meerdere kits opgesteld, maatregelen voor andere diersoorten en de daarbij eventueel geldende richtlijnen zijn te vinden in de Handreiking Faunaschade 2009. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade moeten minimaal twee van deze maatregelen zijn genomen.

SCHADE MELDEN

Als preventieve maatregelen niet voldoende effect hebben, is het mogelijk over te gaan tot afschot door de jacht(akte)houder. Door het melden van iedere schade heeft de FBE inzicht of schade door een diersoort snel toeneemt en maakt het mogelijk faunabeheerplannen goed te kunnen onderbouwen.

Het melden van bedrijfsmatige schade gebeurt via de volgende stappen:

 • Schade melden bij BIJ12, Unit Faunafonds via www.faunaschade.nl binnen 7 werkdagen na het ontstaan van de schade.
 • Contact opnemen met de jager of WBE om schade te bestrijden.
 • Eventueel digitaal een machtiging aanvragen (de jager weet of dat nodig is).
 • Een schriftelijke grondgebruikersverklaring afgeven aan de jager. Zie Beheer.
 • Ook burgers kunnen schade digitaal melden. BIJ12, Unit Faunafonds keert echter alleen vergoedingen uit bij bedrijfsmatige schade.

TOCH SCHADE?

Ontstaat er ondanks het verjagen of bestrijden toch schade van enige omvang? Dan kunnen grondgebruikers een beroep doen op een schadetegemoetkoming van BIJ12, Unit Faunafonds. De eerder gemelde schade kan doorgezet worden naar een verzoekschrift. Dan pas geldt de betaling van het behandelbedrag van €300. Meestal komt daarna een taxateur van BIJ12, Unit Faunafonds langs. Als blijkt dat er alles aan gedaan is om de schade te voorkomen en de schade meer dan €250 bedraagt, dan wordt eventueel tot vergoeding overgegaan.

Kijk voor de werkwijze om voor een vergoeding in aanmerking te komen op de site van Bij12: Faunafonds/tegemoetkoming. Maar let wel: schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde dieren, exoten of verwilderde exemplaren van gedomesticeerde dieren komt niet in aanmerking voor vergoeding!

Belangen

De Wet natuurbescherming kent meerdere belangen..

U kunt hierbij denken aan:

 • Volksgezondheid en openbare veiligheid
 • Veiligheid van het vliegverkeer
 • Schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren
 • Schade aan flora en fauna
 • Schade door vossen aan hobby vee
 • Dierenwelzijn van grote hoefdieren
 • Populatiebeheer van grote hoefdieren
 • Overlast van zoogdieren

Ieder belang heeft haar eigen grondslag. Het is aan de Faunabeheereenheid om op planmatige wijze in kaart te brengen op welke wijze deze belangen in de afgelopen perioden zijn geschaad. Vervolgens onderbouwd zij in de faunabeheerplannen op welke wijze het schaden van deze belangen in de toekomst kan worden voorkomen.

WILDAANRIJDINGEN

Toeristen, natuurliefhebbers, jagers en automobilisten: allen zijn ze gefascineerd door de mooie kanten van de vos, de gans, het zwijn en het hert. Toch is er ook een keerzijde aan die natuur. Teveel wilde dieren veroorzaken ook problemen. Voor de veiligheid van automobilisten bijvoorbeeld. En voor het vliegverkeer.

Jaarlijks worden er veel in het wild levende dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten en wilde zwijnen. In Noord-Holland worden vooral damherten en reeën aangereden of doodgereden. Met schrik, schade en gewonde mensen en dieren tot gevolg. Of erger.

VOORZORGSMAATREGELINGEN AANRIJDINGEN

 • Pas de snelheid aan de omstandigheden aan, zeker na zonsondergang. Bij een snelheid van 60 km/uur heeft het wild nog een kans een auto te ontwijken.
 • Let op oplichtende ogen in de bermen en ga dan nog langzamer rijden.
 • Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.
 • Wijk niet uit en houd het stuur recht, dat is voor u het veiligst.

WAT TE DOEN BIJ HET AANRIJDEN VAN WILD?

 1. Bel direct de politie 0900-8844 (ook als het dier niet blijft liggen).
 2. Geef de locatie zo goed als mogelijk door.
 3. Geef zo mogelijk het diersoort en het aantal door.
 4. Wacht de komst van de politie of faunabeheerder (rustig) af. Rij niet door en neem aangereden wild niet mee. Dat is strafbaar!

Is het gewonde dier gevlucht, dan spoort de faunabeheerder het op (en voert het dode dier af). Dit voorkomt dat een gewond dier onnodig lijdt.

Meer informatie over wildaanrijdingen kunt vinden op de website van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland.