METEN IS WETEN: TELLEN VOOR GOED FAUNABEHEER

Zorgvuldig faunabeheer vraagt een beeld van het aantal dieren per gebied. FBE en de wildbeheereenheden (WBE’s) tellen daarom jaarlijks de aanwezige dieren in Noord-Holland. Het is de basis voor de faunabeheerplannen, gebiedsplannen, werkplannen en het dagelijks beheer van de fauna in Noord-Holland.

Faunabeheer is nodig waar het aantal aanwezige wilde dieren tot overlast leidt voor verkeer, land- en tuinbouw en natuur. De overlast blijkt uit meldingen, het aantal aanrijdingen, aantal birdstrikes, schadevergoedingen van het Faunafonds en geluiden uit de WBE’s. Voor verschillende diersoorten worden tellingen verricht om tot een goed beeld te komen. Zo wordt in kaart gebracht welke diersoorten in bepaalde gebieden voorkomen; hoeveel mannetjes, vrouwtjes en jonge dieren er zijn. Zo wordt ook meer duidelijk over de trend van meerdere jaren.

FBE Noord-Holland, de WBE's, Sovon, de Jagersvereniging en Landschap Noord-Holland organiseren jaarlijks vier soorten tellingen die het beleid mede bepalen:

  • een ganzentelling in de zomer. Daarmee wordt duidelijk hoeveel ganzen hier broeden en dus het hele jaar in het land verblijven;
  • de telling van klein wild (waaronder fazanten, ganzen, kraaien en hazen) in het voorjaar;
  • de voorjaarstelling damherten en reeën begin april;
  • trendtellingen februari en april (WBE’s).

Tellen is in praktijk lastig, omdat je nooit alle dieren kunt tellen, alleen die dieren die je ziet. De dieren verplaatsen zich en het ene gebied is niet representatief voor het andere. Er zijn daarom meerdere telprotocollen, soms per diersoort. Die geven regels over onafhankelijke tellers, meerdere telrondes, de grootte van de telgebieden, het tellen in de schemer en het niet meetellen van vliegende vogels. Vele jagers zijn daarbij vrijwillig betrokken, vaak gaan journalisten, politici en mensen van de provincie mee om meer te leren over de tellingen. Dit bevordert de transparantie en het begrip.

De telgegevens worden door de WBE ‘s in het digitale faunaregistratiesysteem ingevoerd (daarvoor is een handleiding beschikbaar) en door de FBE gebruikt voor het vaststellen van het beleid en tussentijdse monitoring.

MEER WETEN?

Rapportage

REGISTRATIE SCHADE EN HANDELINGEN

Hoeveel dieren zijn er?

  • Hoeveel schade wordt er door dieren veroorzaakt?
  • Hoeveel dieren worden er gevangen, verplaatst of gedood?

Allemaal vragen die in de samenleving leven, maar ook informatie die voor een Faunabeheereenheid van belang is om haar werk goed te kunnen doen. Het verzamelen van deze informatie noemt men monitoring. Door monitoring wordt op een vooraf vastgelegde werkwijze informatie verzameld om zaken inzichtelijk te krijgen.

Het verzamelen van deze informatie wordt door verschillende partijen gedaan.

Faunaschade kan men melden op www.faunaschade.nl. Meldingen op deze website worden door het Faunafonds en betreffende faunabeheereenheid verwerkt. Agrariërs kunnen op deze website ook een verzoekschrift indienen om een tegemoetkoming in de geleden faunaschade te verkrijgen. De meldingen en verzoekschriften worden door BIJ12 , unit Faunafonds behandeld en beoordeeld.

Verspreiding en omvang van faunaschade wordt door de faunabeheereenheid nauwlettend in de gaten gehouden. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen moeten plaatsvinden om schade en overlast te beperken.

Wanneer schade dreigt kunnen grondgebruikers en uitvoerders toestemming krijgen om handelingen te verrichten die in beginsel op basis van de Wet verboden zijn. Deze toestemmingen worden machtigingen genoemd. Via deze machtigingen krijgen geregistreerde grondgebruikers en uitvoerders toestemming om handelingen te verrichten ter voorkoming en bestrijding van deze schade.

Grondgebruikers en uitvoerders kunnen voor deze toestemming terecht op www.faunaschade.nl. Wildbeheereenheden en jachthouders kunnen hiervoor terecht op www.faunaregistratie.nl

Via deze websites rapporteren gebruikers van een machtiging de door hen uitgevoerde maatregelen.

Naast schade en aantal regulerende handelingen worden er onder regie van de FBE tellingen uitgevoerd. Deze tellingen worden in veel gevallen door de Wildbeheereenheden gecoördineerd op basis van landelijke protocollen. Zij voeren de verzamelde gegevens in op www.faunaregistratie.nl.

Al deze informatie gebruikt de FBE om beheer en schadebestrijding op een verantwoorde wijze te onderbouwen.